Oneway macone

[Updated] Hướng dẫn “thuốc” trọn bộ JetBrain mới nhất

13/10/2022
MAC APPLICATION
27 68

Bộ Jetbrain được anh em DEV sử dụng khá nhiều, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách để “thuốc” trọn bộ ứng dụng của JetBrain. Ngoài ra anh em có thể tìm mail .edu để có thể đăng ký sử dụng miễn phí. Còn nếu không có thì làm theo hướng dưới đây.

1. Lên trang chủ tải và cài đặt jetbrains app mới nhất 2022.2.3 (bản mới nhất ở thời điểm post bài)

2. Tải file thuốc

www.fshare.vn/file/96R4Y927MABD

3. Giải nén ra rồi vào thư mục Jetbra> scripts

4. Mở terminal, kéo file install.sh vào cửa sổ terminal

5. Tải file chứa Key của trọn bộ Jetbrain

www.fshare.vn/file/5Q1LN8XQMKSW

6. Mở phần mềm cần kích hoạt lên, chọn Activation code, rồi lấy Key tương ứng vừa tải ở bước 5 ở trên để dán vào

Hiện như này là ngon, nhấn continue hoặc tắt App đi rồi mở lại để sử dụng

Các cách cũ trước đây (có thể ko còn sử dụng được)

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Cách 1: Mì ăn liền from Phong Black

Cài các App trong bộ Jetbrain cần sử dụng. Sau đó tải Tool sau và cài là xong

JetBrainsLicense-1.6.8

Cách 2: Cách thủ công

Tải file sau đây:

JetBrains BetterIntelliJ v1.20.

1. Chỉnh lại file host trong terminal:

sudo nano /etc/hosts

1.2.3.4 bs.studycoder.com

Control + X save lại.

2.Extract file rar lưu lại file BetterIntelliJ-1.20.jar ở nơi nào đó, tốt nhất là cùng với PhpStorm. Mở PhpStorm > Preferences > chọn Install Plugin from disk… và trỏ tới file jar.
Xong bấm Apply và OK, nếu Preferences ko tắt thì bấm Cancel.

3. Vào menu Help – Edit Custom VM Options… Add dòng này vào:

-javaagent:{fileJarPath}

với {fileJarPath} là đường dẫn chứa file Jar của các bạn

vd:  -javaagent:/Users/test/PhpStorm/BetterIntelliJ-1.20.jar

4. Tắt PhpStorm và mở lại, sau đó nhập paste code này vào (code này chỉ chạy được với plugin thuoc file jar ở trên)

BISACXYELK-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJCSVNBQ1hZRUxLIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiQ2hpbmFOQiIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiIiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJBQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiRFBOIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNGIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IkdPIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJEIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNWIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IldTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUERCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQR08iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjA5OS0xMi0zMSIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUkIiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwOTktMTItMzEiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFNXIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IkRQIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDk5LTEyLTMxIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9XSwibWV0YWRhdGEiOiIwMTIwMjAwNzI4RVBKQTAwODAwNiIsImhhc2giOiIxNTAyMTM1NC8wOi0xMjUxMTE0NzE3IiwiZ3JhY2VQZXJpb2REYXlzIjowLCJhdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlLCJpc0F1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2V9-H7NUmWcLyUNV1ctnlzc4P79j15qL56G0jeIYWPk/HViNdMg1MqPM7BR+aHR28yyuxK7Odb2bFDS8CeHNUtv7nT+4fUs85JJiqc3wc1psRpZq5R77apXLOmvmossWpbAw8T1hOGV9IPUm1f2O1+kLBxrOkdqPpv9+JanbdL7bvchAid2v4/dyQMBYJme/feZ0Dy2l7Jjpwno1TeblEAu0KZmarEo15or5RUNwtaGBL5+396TLhnw1qL904/uPnGftjxWYluLjabO/uRu/+5td8UA/39a1nvGU2nORNLk2IdRGIheiwIiuirAZrII9+OxB+p52i3TIv7ugtkw0E3Jpkw==-MIIDlzCCAn+gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDEw1KZXRQcm9maWxlIENBMCAXDTE4MTEwMTEyMjk0NloYDzIwOTkwODA5MDIyNjA3WjBoMQswCQYDVQQGEwJDWjEOMAwGA1UECBMFTnVzbGUxDzANBgNVBAcTBlByYWd1ZTEZMBcGA1UEChMQSmV0QnJhaW5zIHMuci5vLjEdMBsGA1UEAxMUcHJvZDN5LWZyb20tMjAxODExMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCdXyaNhhRySH1a8d7c8SlLLFdNcQP8M3gNnq7gudcpHC651qxRrN7Qks8gdXlIkA4u3/lp9ylp95GiIIDo4ydYje8vlTWDq02bkyWW/G7gZ3hkbBhRUK/WnNyr2vwWoOgwx5CfTRMjKkPkfD/+jffkfNfdGmGcg9yfnqPP9/AizKzWTsXSeS+0jZ8Nw5tiYFW+lpceqlzwzKdTHug7Vs0QomUPccRtZB/TBBEuiC7YzrvLg4Amu0I48ETAcch/ztt00nx/oj/fu1DTnz4Iz4ilrNY+WVIEfDz/n3mz+PKI9kM+ZeB0jAuyLsiC7skGpIVGX/2HqmZTtJKBZCoveAiVAgMBAAGjgZkwgZYwSAYDVR0jBEEwP4AUo562SGdCEjZBvW3gubSgUouX8bOhHKQaMBgxFjAUBgNVBAMMDUpldFByb2ZpbGUgQ0GCCQDSbLGDsoN54TAJBgNVHRMEAjAAMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAsGA1UdDwQEAwIFoDAdBgNVHQ4EFgQUYSkb2hkZx8swY0GRjtKAeIwaBNwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJZOakWgjfY359glviVffBQFxFS6C+4WjYDYzvzjWHUQoGBFKTHG4xUmTVW7y5GnPSvIlkaj49SzbD9KuiTc77GHyFCTwYMz+qITgbDg3/ao/x/be4DD/k/byWqW4Rb8OSYCshX/fNI4Xu+hxazh179taHX4NaH92ReLVyXNYsooq7mE5YhR9Qsiy35ORviQLrgFrMCGCxT9DWlFBuiPWIOqN544sL9OzFMz+bjqjCoAE/xfIJjI7H7SqGFNrx/8/IuF0hvZbO3bLIz+BOR1L2O+qT728wK6womnp2LLANTPbwu7nf39rpP182WW+xw2z9MKYwwMDwGR1iTYnD4/Sjw=

Vậy là xong.

Cách 3: Trial Reset mãi đỉnh

Cách này tồn tại có vẻ lâu nhất, nếu 2 cách trên ko hoạt động thì đây sẽ là cách ổn định nhất. AE cài bộ này thì chắc toàn DEV nên viết ngắn gọn thôi chắc AE đọc sơ là hiểu:

1. Sau khi cài xong vào: Settings/Preferences… -> Plugins

2. Tìm Plugin tên: IDE Eval Reset và cài

Đề phòng trường hợp Plugin trên bị xoá, mình up file dự phòng ở link này: www.fshare.vn/file/SUOJCW6WSZA4

Để cài thủ công ae vẫn vào Settings/Preferences… -> Plugins> chọn Plugin> Install plugin from disk

3. Sử dụng:

– Trường hợp Project chưa mở được, mở màn hình Welcom vào Get Help -> Eval Reset

– Trường hợp đã vào được Project thì vào Help -> Eval Reset

Sử dụng nút Reload để reset trial> có thể stick luôn vào Auto reset before per restart để tự reset mỗi lần restart máy. Khỏi cần reset thủ công nữa.

AE có thể tham khảo Eval Reset trên Github tại link sau: gitee.com/pengzhile/ide-eval-resetter

Chúc các bạn thành công – maclife.io

 

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
22
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x