Oneway macone

Valentina Studio Pro – Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu

16/04/2024
Developer
6 4

Valentina Studio Pro là cách tốt nhất để chuyển đổi dữ liệu của bạn thành thông tin có ý nghĩa; tạo, quản lý, truy vấn và khám phá MySQL, Postgre MariaDB, MS SQL Server và cơ sở dữ liệu SQLite.

Các tính năng của Valentina Studio Pro

LƯỢC ĐỒ CHỈNH SỬA & LẬP SƠ ĐỒ

 • Quản lý nhiều cơ sở dữ liệu trong các tab và chế độ xem có thể gắn được
 • Tạo / Thả / Thay đổi / Duyệt qua Bảng, Trường, Chỉ mục, Kích hoạt, Ràng buộc, Liên kết, Chế độ xem, Thủ tục lưu trữ, Thuộc tính, Chuỗi, Loại, …
 • Chỉnh sửa thuộc tính của nhiều đối tượng cùng một lúc
 • Khoan xuống bảng và trường; tìm kiếm nhanh đáng kinh ngạc
 • Kỹ thuật đảo ngược và tạo sơ đồ cho cơ sở dữ liệu hiện có. Thêm các đối tượng mới vào sơ đồ.

QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

 • Thêm / thả người dùng, nhóm, quản lý đặc quyền
 • Xem nhật ký trực tiếp, chạy chẩn đoán
 • Đăng ký từ xa / hủy đăng ký cơ sở dữ liệu
 • Tạo / Thay đổi lịch sự kiện

BÁO CÁO VALENTINA

 • Xem Báo cáo với các tham số được lưu trữ cục bộ và đăng ký trên Máy chủ Valentina
 • In Báo cáo với các tham số được lưu trữ cục bộ và đăng ký trên Máy chủ Valentina
 • Trình thiết kế báo cáo có sẵn trong Valentina Studio Pro

MẪU ĐƠN VALENTINA

 • Sử dụng Biểu mẫu Valentina cục bộ để làm việc với dữ liệu của bạn
 • Truy cập Biểu mẫu Valentina trong các dự án đã đăng ký trên Máy chủ Valentina
 • Forms Designer có sẵn trong Valentina Studio Pro

CHỈNH SỬA SQL

 • Viết các truy vấn SQL với tự động hoàn thành, cú pháp màu
 • Xác định, quản lý, lưu các truy vấn yêu thích; truy cập các truy vấn gần đây
 • Chức năng từ điển trình duyệt của từng chức năng
 • Bảng điều khiển cho các lỗi, cảnh báo, hiệu suất
 • Tìm kiếm, Xuất bản ghi kết quả thành CSV, JSON, Excel

TIỆN ÍCH

 • Chẩn đoán, nén, sao chép, chống phân mảnh, reindex và kết xuất dữ liệu

Compatibility: macOS 10.12 or later 64-bit
Homepage apps.apple.com/pk/app/valentina-studio/id604825918

Valentina_Studio_13.3.3

www.fshare.vn/file/Y5GMG4ZBCJE3

Valentina_Studio_13.5

www.fshare.vn/file/RGLEW5QW3EGT

Valentina_Studio_13.5.2

www.fshare.vn/file/BDNV5UJUFBXJ

Valentina_Studio_13.7

www.fshare.vn/file/TCXG664PZLOC

Valentina_Studio_13.9

www.fshare.vn/file/28MA6R4X4HR5

Valentina_Studio_13.9.1

www.fshare.vn/file/Q9RRBXJL3C6K

Valentina_Studio_13.10

www.fshare.vn/file/JALU74R7GC5C

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Valentina Studio Pro 9.7.1

www.fshare.vn/file/2Q9SZBA8Z48J

Valentina Studio Pro 10.0

www.fshare.vn/file/CH65WVF57BPB

Valentina_Studio Pro_10.1.1

www.fshare.vn/file/J3J5THLDO2XA

Valentina_Studio Pro_10.1.2

www.fshare.vn/file/G2LKT61FP3ZI

Valentina_Studio Pro_10.3

www.fshare.vn/file/MYRNO5E9VDV2

Valentina_Studio Pro_10.4

www.fshare.vn/file/VU9IJUD2TR4X

Valentina_Studio Pro_10.4.6

www.fshare.vn/file/MO8T51FSDAZV

Valentina_Studio Pro_10.4.16

www.fshare.vn/file/TGL9ACLOEMN3

Valentina_Studio Pro_10.4.18

www.fshare.vn/file/8CPCA5J3I1CE

Valentina_Studio Pro_10.4.22

www.fshare.vn/file/D5CZQDDGVQVV

Valentina_Studio Pro_10.5.7

www.fshare.vn/file/LXOB8WN8WM39

Valentina_Studio Pro_10.6

www.fshare.vn/file/BO6MDNWCO5C1

Valentina_Studio_10.6.1

www.fshare.vn/file/9G8IK2B3AVAG

Valentina_Studio_11.1

www.fshare.vn/file/YZTUHONYLSZ9

Valentina_Studio_11.2

www.fshare.vn/file/26FEHVQQ9QP2

Valentina_Studio_11.2.1

www.fshare.vn/file/ZBBBBESIUJS3

Valentina_Studio_11.2.2

www.fshare.vn/file/NUZ5GLEX7UFD

Valentina_Studio_11.2.3

www.fshare.vn/file/AJNFSGOP8RX1

Valentina_Studio_11.2.6

www.fshare.vn/file/A12W4KAF1KGB

Valentina_Studio_11.2.7

www.fshare.vn/file/5VRVUDZNZPB5

Valentina_Studio_11.2.8

www.fshare.vn/file/Y1XBG53OV2FO

Valentina_Studio_11.3

www.fshare.vn/file/QC6M95PSNJKU

Valentina_Studio_11.3.1

www.fshare.vn/file/6E9U5X1YHCW8

Valentina_Studio_11.4.1

www.fshare.vn/file/8OFUPO2ZI9KP

Valentina_Studio_11.4.2

www.fshare.vn/file/F6DZNZRJ5TEB

Valentina_Studio_11.4.5

www.fshare.vn/file/7Z36CV73HY4B

Valentina_Studio_11.4.6

www.fshare.vn/file/X12UXSUOKJNG

Valentina_Studio_11.4.8

www.fshare.vn/file/SNNZPB7S2MPF

Valentina_Studio_11.5.2

www.fshare.vn/file/PGR9PKE1MRPY

Valentina_Studio_Pro_11.5.3

www.fshare.vn/file/UPO32P48IL5M

Valentina_Studio_12.0

www.fshare.vn/file/WPMRLEXBFWZY

Valentina_Studio_12.0.1

www.fshare.vn/file/QSFJ5R7FAU6Z

Valentina_Studio_12.0.2

www.fshare.vn/file/N6METMFYBFVV

Valentina_Studio_12.0.3

www.fshare.vn/file/Y7VKVHIR3SJZ

Valentina_Studio_12.0.4

www.fshare.vn/file/8L29T3MOA12Y

Valentina_Studio_12.0.5

www.fshare.vn/file/K2B4EB5JYYLW

Valentina_Studio_12.0.7

www.fshare.vn/file/UALT6Z7RYA6T

Valentina_Studio_12.1

www.fshare.vn/file/9KRVS64UL7WN

Valentina_Studio_Pro_12.1.1

www.fshare.vn/file/L7VINH661CDL

Valentina_Studio_Pro_12.2

www.fshare.vn/file/OB917JVGGMJH

Valentina_Studio_12.2.1

www.fshare.vn/file/TL96UHK4NKOF

Valentina_Studio_12.3

www.fshare.vn/file/BDKKS3P31NTX

Valentina_Studio_12.3.1

www.fshare.vn/file/G551ENRLG6AM

Valentina_Studio_12.3.2

www.fshare.vn/file/IL7WNA6PUS8F

Valentina_Studio_12.3.3

www.fshare.vn/file/FGNLT4Q2VYWC

Valentina_Studio_12.3.4

www.fshare.vn/file/QEGWWJNDNV5R

Valentina_Studio_12.3.5

www.fshare.vn/file/BCGZDLM11RJ3

Valentina_Studio_12.3.6

www.fshare.vn/file/K3J72FNPB7RX

Valentina_Studio_12.4

www.fshare.vn/file/HNH9KQQ8M7S5

Valentina_Studio_12.4.1

www.fshare.vn/file/QTNIBQKAHAOA

Valentina_Studio_12.4.2

www.fshare.vn/file/MPI3LJKYXG7D

Valentina_Studio_12.4.3

www.fshare.vn/file/KSZCENWADSIZ

Valentina_Studio_12.4.4

www.fshare.vn/file/B1YFZDLOCBAA

Valentina_Studio_12_5_1

www.fshare.vn/file/RLHARQ59HD7J

Valentina_Studio_12.5.2

www.fshare.vn/file/AIGGNLQMN4BX

Valentina_Studio_12.5.3

www.fshare.vn/file/CH51DLJNCJD1

Valentina_Studio_12.5.6

www.fshare.vn/file/NIBSSD32Q8QP

Valentina_Studio_12.5.8

www.fshare.vn/file/TY5HR4Y8ZYMZ

Valentina_Studio_12.5.9

www.fshare.vn/file/LLZTVPMROUVL

Valentina_Studio_12.5.94

www.fshare.vn/file/8S1I76Y1ZO6H

Valentina_Studio_12.6

www.fshare.vn/file/NMWG7CV4NP9W

Valentina_Studio_12.6.1

www.fshare.vn/file/O7MCIBQJ4R6B

Valentina_Studio_12.6.2

www.fshare.vn/file/HK3I1A39RUPQ

Valentina_Studio_12.7

www.fshare.vn/file/9BH9JM96UFBY

Valentina_Studio_13.0_b10

www.fshare.vn/file/5Y5IVM8XTY6L

Valentina_Studio_Pro_13.0.0

www.fshare.vn/file/J3I2FNTVNDMR

Valentina_Studio_13.0.1

www.fshare.vn/file/NSTGK5QZH51E

Valentina_Studio_13.0.3

www.fshare.vn/file/6R1KHGHVOH4T

Valentina_Studio_13.1

www.fshare.vn/file/VL1468E2RGQ1

Valentina_Studio_13.3

www.fshare.vn/file/6L96R41JAJL5

Valentina_Studio_13.3.1

www.fshare.vn/file/2TNJHHR3WZXH

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
4
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x