Oneway macone

Aquafadas PulpFx Plugins – Plugin cho Final cut, AE, Premiere..

12/03/2017
DESIGN ASSET
1 0

Aquafadas PulpFx Plugins for Final Cut, Motion, After effects, Premiere, FXFactory

PulpFx Abstract 1.1.3
Amazing Animated slideshows

A stunning collection of generators designed to produce show-stopping animated slideshows in Final Cut and Final Cut Express.

PulpFx Wedding 1.0.1
Animated slideshows for wedding

A collection of various generators to create animated slideshows for wedding.

pulx

PulpMotion Advanced 3.6.0

www.fshare.vn/file/7HK4MKM7UF9Q

PulpMotion Advanced 3.6.1

www.fshare.vn/file/A4HQ2SJ3GRAR

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here