Oneway macone

Finale 2012 – Phần mềm soạn nhạc trên Mac

12/01/2018
MAC APPLICATION
0 1

Finale 2012 – the world’s most powerful music notation software – lets you express your creativity and love of music. Compose, arrange, notate, and print engraver-quality sheet music.

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Bạn ơi cho mình hỏi là sau khi mà đã cài xong Finale bản 25.5 thì mình vào folder thuoc thì nó chỉ có mỗi keygen cho window chứ không có cho mac nên bây giờ làm sao ạ. Cái finale đòi activate account

    Minh Le 03/02/2020 8:51 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here